Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 16-03-2020

Bij Interieurofferte.com willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening aan jou van toepassing zijn.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres team@interieurofferte.com.

Definities

 1. Interieurofferte B.V., KvK-nummer 77638530.
 2. Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met Interieurofferte.com een overeenkomst sluiten met als doel om offerteaanvragen te ontvangen.
 3. Jij: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een offerteaanvraag invult via de website van Interieurofferte.com.
 4. Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de website ingezonden verzoek om via de website van Interieurofferte.com om in contact te komen met partners
 5. Website: alle websites die Interieurofferte.com exploiteert voor haar dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag die Interieurofferte.com je via de Website biedt. Als je een offerteaanvraag plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen Interieurofferte.com en jou.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je Offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met Interieurofferte.com bent overeengekomen.
 3. Interieurofferte.com heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Interieurofferte.com en jou. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: https://www.interieurofferte.com/algemene-voorwaarden.

Dienstverlening van Interieurofferte.com

 1. Via de Website van Interieurofferte.com kun je gratis een offerteaanvraag doen voor een door jou opgegeven dienst.
 2. Interieurofferte.com stuurt je offerteaanvraag aan maximaal vier relevante partners die de door jou gezochte dienst aanbieden.
 3. Interieurofferte.com brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. Interieurofferte.com is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvraag

 1. Als Interieurofferte.com je offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de partners die Interieurofferte.com op basis van de gegevens uit jouw offerteaanvraag voor je heeft geselecteerd.
 2. Interieurofferte.com garandeert niet dat de partners met je contact opnemen.

Jouw gegevens

Interieurofferte.com beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst Interieurofferte.com naar haar Privacy Policy voor de Aanvrager.

Klachten

 1. Interieurofferte.com wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Interieurofferte.com, verzoekt Interieurofferte.com dit te melden via het e-mailadres team@interieurofferte.com.
 2. Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
 3. Interieurofferte.com streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid

 1. Interieurofferte.com is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Interieurofferte.com.
 2. Interieurofferte.com is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Interieurofferte.com is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een partner.
 4. De aansprakelijkheid van Interieurofferte.com is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Interieurofferte.com.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.

1
Hi, heb je vragen? Wij helpen jou graag via Whatsapp, wel zo makkelijk!
Powered by